Welkom op Magentashop.nl

Algemene Voorwaarden Magentashop

Algemene Voorwaarden Magentashop

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Magentashop.nl
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   8 – De prijs
Artikel   9 – Nakoming en extra garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Ruilen of retourneren
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door Magentashop.nl worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en Magentashop.nl;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Magentashop.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Magentashop.nl en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, in deze een webshop;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Magentashop.nl

Magentashop.nl
Kapellerweg 36 Sittard
0464007580
info@magentashop.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Magentashop.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Magentashop.nl en consument.
 2. Deze algemene voorwaarden staan op de website/webshop vermeld (https://www.magentashop.nl/algemene-voorwaarden-magentashop). Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten (via de webshop), kan de consument deze voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten inzien. De tekst van deze algemene voorwaarden kan tevens langs elektronische weg (via de mail) aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden ook langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Magentashop.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Magentashop.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Magentashop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Magentashop.nl is bevestigd, kan Magentashop.nl de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Magentashop.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Magentashop.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Magentashop.nl zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  4a. het bezoekadres van de vestiging van Magentashop.nl waar de consument met klachten terecht kan;
  4b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  4c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Magentashop.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Verplichtingen van Magentashop.nl bij herroeping

 1. Als Magentashop.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Magentashop.nl vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief de verzendkosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Magentashop.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Magentashop.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Magentashop.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Magentashop.nl producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Magentashop.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Magentashop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Magentashop.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Magentashop.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Magentashop.nl kan doen gelden indien Magentashop.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Magentashop.nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. Magentashop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Magentashop.nl kenbaar heeft gemaakt. Magentashop.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Magentashop.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Verzending gaat via POST NL. Bij versturen via pakketpost ontvangt u geen track&trace nummer, wij hebben het wel, u kunt ons voor meer informatie hierover mailen.
 5. Magentashop.nl is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte brievenbuspost. Bestellingen kunnen op verzoek aangetekend worden verzonden via brief- of pakketpost.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Magentashop.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Magentashop.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Magentashop.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Magentashop.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.

Artikel 14 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat de producten worden verstuurd.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Magentashop.nl te melden.

Artikel 15 Ruilen of retourneren

 1. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden.
 2. Omruilen van kleur kan niet. Van de consument mag verwacht worden dat hij/zij van tevoren de kleur definitief bepaalt (bijvoorbeeld zitzakken en zitballen, stoelen en meubels).
 3. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. voorzien van aangehecht kaartje en indien verpakt, in de originele verpakking te zitten. Inclusief gratis geleverde items.
  2.1 Gratis geleverde items dienen mee retour worden gezonden. Indien gratis geleverde artikelen niet mee retour worden gezonden zullen deze worden verrekend met het aankoop bedrag.
 4. Indien u goederen wilt retourneren, dient dit per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan info@magentashop.nl, en volgt u onze retour procedure. De kosten van de retourzending komen ten laste van de consument. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.
 5. De artikelen moeten in originele staat van verzending zijn, ongedragen, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking
  5.1 Het retour formulier moet met de retourzending worden meegestuurd.
  5.2 Bewaar ten allen tijde, mits beschikbaar, het verzendbewijs van de retourzending tot de retour bevestiging van Magentashop.nl is ontvangen. Mocht de retourzending zoek raken,
  dan heeft Magentashop.nl een bewijs van verzending nodig om eventueel over te gaan tot een schadevergoeding.
  5.2.1. PostNL geeft geen garantie, er is sprake van een zogenaamde inspanningsverplichting. Wij adviseren om retouren altijd aangetekend te verzenden zodat u zeker bent dat wij het artikel daadwerkelijk hebben ontvangen.
  5.3 Magentashop.nl accepteert uitsluitend retourzendingen die voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden. Als Magentashop.nl de retourzending heeft ontvangen, wordt dit per e-mail
  bevestigd aan de consument.
  5.4 Aankopen betaald met shoptegoed of cadeaubon worden terugbetaald in een shoptegoed of cadeaubon.
  5.5 Niet-identificeerbare retourzendingen worden voor maximaal 1 maand opgeslagen. De klant kan zich melden via de info@magentashop.nl. Na deze periode wordt het pakketje via eigen administratie verwerkt en kan hier niet meer over gecorrespondeerd worden.
  5.6 Zonder track en trace code wordt er geen onderzoek opgestart naar vermiste retouren. Houd er dus rekening mee dat bewijs van verzending met track & trace code een vereiste is om in aanmerking te komen voor een vergoeding.
  5.6.1. PostNL geeft geen garantie, er is sprake van een zogenaamde inspanningsverplichting. Ook al staat op uw track & trace code dat het pakket is bezorgd wil dit niet zeggen dat Magentashop.nl dit daadwerkelijk heeft ontvangen. Na vertoon van een bewijs van verzending start Magentashop.nl een onderzoek  om eventueel over te gaan tot een schadevergoeding.
 6. Bij retourneren zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.
  6.1. Administratieve kosten via derden worden nooit door Magentashop.nl vergoed.
 7. Gepersonaliseerde items kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
  7.1 Gepersonliseerde items zijn : De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Magentashop.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Magentashop.nl.
 3. Bij Magentashop.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Magentashop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Magentashop.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Magentashop.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

·       Retourneren

Voorwaarden retourneren

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd.

Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk (of per email) aan Magentashop kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Magentashop vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Magentashop aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Magentashop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Binnen 14 dagen na dit schriftelijk contact met Magentashop, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden naar Magentashop.

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat aan Magentashop retourneren, conform de door Magentashop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij een retourzending naar Magentashop bent u er zelf verantwoordelijk voor dat het product in goede staat en compleet bij Magentashop aankomt.

Als u een product binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd heeft en voldaan heeft aan de retourneringsvoorwaarden, krijgt u het aankoopbedrag van dat product binnen 14 dagen na retourzending teruggestort op de rekening die ook bij het betalen is gebruikt. Als wij het artikel niet retour kunnen nemen, dan krijgt u daar een bericht met uitleg over.

Uitgesloten van retour en omruiling zijn

 • Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Showmodel artikelen

Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan – in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Magentashop het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Garantie

In het geval van een beschadigd, incompleet of defect product bij levering dient u middels dit formulier binnen 2 werkdagen na levering kenbaar te maken;

 • Bij beschadiging: Foto’s van beschadiging, eventuele onderdelen nummers van beschadigde delen
 • Bij incompleet: Onderdelennummers van de missende delen
 • Bij defect: duidelijke omschrijving van het mankement

U dient Magentashop ten alle tijde in staat te stellen het probleem op te lossen door;

 • Het product om te ruilen; In dit geval ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos kan terugsturen waarna Magentashop u een nieuw product zal toezenden.
 • Missende delen na te zenden.
 • Creditering van aankoopbedrag na retourzending; Mochten bovenstaande oplossingen niet aangeboden kunnen worden door Magentashop dan ontvangt u binnen 14 kalenderdagen na retourzending uw aankoopbedrag terug. Ook voor deze retourzending ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos terugsturen.

Online aanmelden van uw retour

Om uw product(-en) online aan te melden als retour dient u onderstaande gegevens in te vullen.

Kosten retourzending:

 • In het geval van een beschadigd, incompleet of defect product bij levering is retourzending kostenloos
 • In het geval van herroepingsrecht zijn de retourkosten voor uw eigen rekening.

Let op, uw ordernummer is te vinden in de aankoopbevestiging die u per email heeft ontvangen.

Retouneringsformulier:
Uw ordernummer: *

Uw emailadres; *

Uw emailadres nogmaal (ter controle): *

Uw voornaam: *

Uw achternaam: *

Uw straatnaam: *

Uw huisnummer + Toevoeging: *

Uw postcode: *

Uw woonplaats: *

Product (artikelnummer): *

Uw reden van retourzending:

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Verzend e-mail

 

 

In het geval van een beschadigd, incompleet of defect product bij levering dient u dit per email binnen 2 werkdagen na levering kenbaar te maken;

 • Bij beschadiging: Foto’s van beschadiging, eventuele onderdelen nummers van beschadigde delen
 • Bij incompleet: Onderdelennummers van de missende delen
 • Bij defect: duidelijke omschrijving van het mankement

U dient Magentashop ten alle tijde in staat te stellen het probleem op te lossen door;

 • Het product om te ruilen; In dit geval ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos kan terugsturen waarna Magentashop u een nieuw product zal toezenden.
 • Missende delen na te zenden.
 • Creditering van aankoopbedrag na retourzending; Mochten bovenstaande oplossingen niet aangeboden kunnen worden door Magentashop dan ontvangt u binnen 14 kalenderdagen na retourzending uw aankoopbedrag terug. Ook voor deze retourzending ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos terugsturen.

Uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan – in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Magentashop het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Let op, uw ordernummer is te vinden in de aankoopbevestiging die u per email heeft ontvangen.

Bovenkant formulier

Naam *

Telefoonnummer *

Ordernummer *

E-mail *

Klacht omschrijving *

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Verzend e-mail

Onderkant formulier

 

­

 

 

 

Bijlage I: Formulier voor herroeping

 

 

Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 


Ontelbare mogelijkheden

Milou-choice-Magentashop-armband-gekleurd-met-ivoor
Magentashop
Milou-choice-Magentashop-armband-pompon-roze-en-14k-wit-goud